Tarkastusvaliokunta: Kosteus- ja homeongelmat pahenevat


Kosteus- ja hometalkoita ehdotetaan jatkettavaksi vuoden 2014 jälkeenkin

Eduskunnan tarkastusvaliokunta julkisti rakennusten kosteus- ja homevaurioista 2.5. mietinnön. Sen mukaan viime vuosikymmeninä tehdyillä toimilla ei ole kyetty vähentämään kosteus- ja homevaurioista aiheutuvia terveyshaittoja, kansantaloudellisia menetyksiä eikä torjumaan uusien kosteusvaurioiden syntymistä. Arvion mukaan kosteus- ja homevauriot ovat jopa lisääntyneet ja ongelman paheneminen on todellinen riski. Valiokunnan mietintö sisältää 14 toimenpide-ehdotusta ongelmien ratkaisemiseksi.

"Talkoolaisten työ Suomen rakennuskannan tervehdyttämiseksi näkyy tarkastusvaliokunnan mietinnössä lukuisin viittauksin meidän hankkeisiimme. Monet meille tärkeät asiat kuten esimerkiksi kosteus- ja homevaurioasiantuntijoiden koulutuksen kehittäminen ja luotettavammat tutkimusmenetelmät homevaurioiden selvittämiseksi olivat mietinnössä mukana. Lisäksi siinä ehdotettiin kuntien korjaushankkeisiin ohjattavien valtionosuuksien lisäämistä ja tukiehtojen muuttamista parempaan laatuun kannustavaksi talkoissa viime kesänä toteutetun pilottihankkeen periaattein. Kosteus- ja hometalkoita ehdotetaan jatkettavaksi vuoden 2014 jälkeenkin ja toimintaedellytyksiemme parantamiseksi vaaditaan riittäviä voimavaroja. Vetää kyllä mielen nöyräksi havaita, että talkoolaistemme työ on havaittu eduskuntaa myöten ja saamme sieltä tällaista tukea, " nieleskelee ohjelmapäällikkö Juhani Pirinen tarkastusvaliokunnan mietintöä tavaillessaan.

Tarkastusvaliokunnan kannanotto tiivistetysti:

Eduskunta edellyttää, että hallitus:

 1. Ryhtyy toimenpiteisiin rakentamisen ohjauksen ja neuvonnan uudistamiseksi. Tavoitteena on toimiva rakennusten elinkaaren aikainen ja rakentamisen kosteudenhallintaa koskeva keskitetty valtion ohjaus- ja neuvontajärjestelmä.

 2. Valmistelee vuoden 2013 loppuun mennessä valtakunnallisen rakennusterveyden koulutuksen kehittämissuunnitelman.

 3. Ottaa jo nyt käynnissä olevissa maankäyttö- ja rakennuslain sekä rakentamismääräyskokoelman muutosten valmistelussa rakennusten terveellisyyden paremmin huomioon.

 4. Löytää keinot rakennusten terveellisyyttä koskevien säädösten ja määräysten noudattamiseksi. Rakentamista on pystyttävä valvomaan nykyistä paremmin ja valvonnan on oltava oikea-aikaista.

 5. Ryhtyy toimenpiteisiin rakennustyömaiden kosteudenhallinnan parantamiseksi.

 6. Ryhtyy toimenpiteisiin rakennushankkeiden vahingonkorvaus- ja rikosoikeudellisen vastuun sekä takuuaikojen riittävyyden selvittämiseksi. Uudistuksissa vastuita on pyrittävä nykyistä selvemmin viemään niille toimijoille, jotka tosiasiassa ovat vahingon aiheuttaneet.

 7. Ryhtyy toimenpiteisiin, jotta toimintatavat ja menetelmät kosteus- ja homevaurioiden selvittämiseksi ovat nykyistä luotettavampia.

 8. Ryhtyy viipymättä toimenpiteisiin mm. antamalla ohjeita ja tiedottamalla hyvistä käytännöistä, jotta ihmisten altistumisaika kosteus- ja homevaurioituneissa rakennuksissa saadaan mahdollisimman lyhyeksi.

 9. Ryhtyy toimenpiteisiin valtion tukiehtojen muuttamiseksi siten, että ne ohjaavat ja kannustavat kuntia rakennusten suunnitelmalliseen ja ennakoivaan kunnossapitoon sekä rakennusten elinkaaren oikea-aikaisiin korjauksiin. Epäonnistuneista korjaushankkeista voidaan pyytää tuet takaisin.

 10. Laatii päiväkotien, koulujen ja sosiaali- ja terveydenhuollon rakennusten kunnostamiseksi ja terveyshaittojen vähentämiseksi pitkän tähtäimen suunnitelman, jonka toteuttamista tuetaan nykyistä suuremmalla valtion tuella.

 11. Ryhtyy toimenpiteisiin huonosta sisäilmasta oireilevien ja sairastuneiden ihmisten tutkimusten, hoidon sekä viranomaisten antaman tuen parantamiseksi.

 12. Jatkaa Kosteus- ja hometalkoita vuoden 2014 jälkeen ja parantaa kehittämishankkeen toimintaedellytyksiä turvaamalla hankkeelle riittävät voimavarat sekä mahdollisuudet pitkäjänteiseen kehittämistyöhön.

 13. Ryhtyy toimenpiteisiin rakennusalan tutkimus- ja kehittämistoiminnan edellytysten parantamiseksi, jotta rakennusten suuri merkitys ihmisten hyvinvoinnille ja kansantaloudelle otetaan päätöksenteossa nykyistä paremmin huomioon.

 14. Raportoi kannanoton kohdissa 1-13 edellytettyjen toimenpiteiden toteuttamisesta ensimmäisen kerran vuodelta 2013 annettavassa hallituksen vuosikertomuksessa.

Tarkastusvaliokunnan mukaan nykyinen korjausvelan suuruus on 30 - 50 miljardia euroa. Rakentamisen virheet, rakennusten kunnossapidon laiminlyönnit ja korjausten lykkäämiset tarkoittavat terveyshaittojen lisääntymistä, korjauskustannusten kasvua ja korjaustarpeiden kasvamista.

"Seuraamme tiiviisti meneekö valiokunnan mietintö läpi sellaisenaan eduskunnan käsittelyssä. Braxin mukaan tarkastusvaliokunta toivoo saavansa sen eduskuntakäsittelyyn 22.5. Kosteus- ja homevauriot ovat merkittävä yhteiskunnallinen ja kansanterveydellinen ongelma. Ongelman terveyshaittakustannus yhteiskunnalle on vähintään 450 miljoonaa euroa vuodessa. On vaikeaa uskoa, ettei eduskunta näkisi kosteus- ja homeongelmien ennaltaehkäisyn tärkeyttä ja panostaisi seuraavan sukupolven tulevaisuuteen."

Lue tarkastusvaliokunnan mietintö 1/2013 kokonaisuudessaan täältä.