Valtion myöntämien korjausavustusten jakamiselle tiukat laatuperusteet

Korjaushankkeiden laadunvarmistus talkoiden mallilla

STM:n ja OKM:n hallinnonalaan kuuluvien rakennusten korjaamiseen myönnettävien valtionavustusten jakamista ohjataan nyt entistä enemmän laatuperustein. Tavoitteena on varmistaa korjaushankkeiden onnistuminen ja sisäilmaongelmien poistuminen. Avustusten jaossa käytetään talkoissa kehitettyä arviointimallia.

"Korjaushankkeen epäonnistumisen riski kasvaa merkittävästi, jos rakennuksen kokonaiskuntoa ja korjaustarvetta ei tiedetä kunnolla. Kunnissa korjaushankkeita suunnitellaan ja toteutetaan usein vähäisin lähtötiedoin", talkoiden ohjelmapäällikkö Juhani Pirinen painottaa.

Kosteus- ja hometalkoiden arviointityöryhmä kävi kesällä 2012 pilottihankkeena läpi lähes 200 korjausavustushakemusta, joilla haettiin tuolloin jaossa olevia määrärahoja. "Puutteita oli paitsi tutkimuksissa myös korjaussuunnitelmissa, joita osassa hakemuksista ei esitetty lainkaan. Pilottihankkeen pohjalta talkoissa kehitettiin arviointimalli hakemusten käsittelyyn. Sitä hyödynnettiin ensimmäisen kerran tämän vuoden määrärahahakemusten jakamisessa ja kokemukset olivat hyviä", Pirinen sanoo.

Lokakuussa valtion kolmanteen lisätalousarvioon hyväksytyistä 50 miljoonan euron määrärahoista voi avustusta hakea 31.1.2014 mennessä aluehallintovirastolta. OKM:lle osoitettu 35 miljoonan euron määräraha myönnetään oppilaitosten ja päiväkotien sisäilma- ja kosteusvauriohankkeisiin sekä uudisrakennushankkeisiin. STM:n 15 miljoonan euron määräraha myönnetään kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden sisäilmaongelmia ja kosteusvaurioita korjaaviin hankkeisiin sekä uudisrakennushankkeisiin.

Valtioneuvosto antoi 12. joulukuuta asetuksen (875/2013) oppilaitosten ja päiväkotien sisäilma- ja kosteusvauriohankkeisiin myönnettävästä valtionavustuksesta ja 19. joulukuuta asetuksen (1099/2013) sosiaali- ja terveydenhuollon kunnallisten toimintayksiköiden sisäilma- ja kosteusvauriohankkeisiin myönnettävästä valtionavustuksesta. Asetusten valmistelusta ovat vastanneet OKM:ssä hallitusneuvos Kirsti Kotaniemi ja rakennusneuvos Ritva Kivi ja STM:ssä hallitussihteeri Helena Korpinen, ylitarkastaja Vesa Pekkola ja yli-insinööri Olli Saarsalmi. Näissä asetuksissa on säädetty avustuksen käytölle varsin tiukkoja ehtoja, joiden tarkoituksena on varmistaa nykyistä parempi rakentamisen laatu.

"Lapsilla ja nuorilla on oikeus terveelliseen ja turvalliseen ympäristöön, minkä vuoksi rakentamisen hyvä laatu ja erityisesti homekoulujen ja ‑päiväkotien korjausten onnistuminen on ensiarvoisen tärkeää. Nyt haettavana olevilla avustusmäärärahoilla voidaan tukea vuosina 2013 ja 2014 aloitettavia hankkeita, mutta tavoitteena on myös ohjata hanketoimintaa ja varmistaa rakentamisen hyvä laatu tulevina vuosina toteutettavissa hankkeissa", OKM:ssä työstä vastannut rakennusneuvos Ritva Kivi sanoo.

"Edellyttämällä valtionavustuksen yhteydessä hyviä korjausrakentamisen käytäntöjä, uskomme laadukkaan korjauskulttuurin leviävän myös laajemmalle kuin pelkästään avustettaviin hankkeisiin." STM:n ylitarkastaja Vesa Pekkola toteaa.

"Kaikki nämä kehitysaskeleet ovat esimerkkejä yhteisestä tahtotilasta sekä tuloksellisesta käytännön talkootyöstä eri tahojen välillä. Askeleet vievät kohti laadukkaampaa korjausrakentamista ja tilannetta, jossa rakennusten sisäilmaongelmat saadaan korjattua kerralla kuntoon", talkoopäällikkö Pirinen kiittää.

Lisätietoja:

Kosteus- ja hometalkoot
Ohjelmapäällikkö Juhani Pirinen,
juhani.pirinen(at)ymparisto.fi,
p. 0295 250 231

Opetus- ja kulttuuriministeriö:
www.minedu.fi/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/avustukset/kosteusvaurioavustukset.html

Sosiaali- ja terveysministeriö:
http://www.stm.fi/tiedotteet/tiedote/-/view/1871084#fi