Bostadshandel och rådgivning

YHA Kuvapankki / Pirjo Ferin-Westerholm

Tunne talosi, turvaa kauppasi - En ny guide för säljaren och köparen i fastighetsaffärer

YHA Kuvapankki / Pirjo Ferin


I Finland pågår hela tiden hundratals sådana rättstvister om bostads- och fastighetsaffärer som grundar sig på fukt- eller mögelskador. Fukt- och mögeltalkot har publicerat en ny praktisk guide för att öka tryggheten vid bostadsaffärer för både köparen och säljaren. Förbundet Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto, som på bred front representerar aktörerna i fastighetsförmedlingsbranschen i Finland, rekommenderar att guiden inkluderas som en del av standardmaterialet vid fastighetsaffärer.

Enligt olika beräkningar har vart fjärde av Finlands över en miljon friliggande småhus ett omedelbart renoveringsbehov orsakat av fukt- eller mögelskador eller förebyggande av sådana skador. Renoveringsbehovet uppdagas ofta som en obehaglig överraskning i samband med fastighetsaffären. Den typiska tvisten uppstår när det efter köpet upptäcks sådana fel eller skador på byggnaden som parterna inte kände till före köpet.

YHA Kuvapankki / Pentti Hokkanen

Som en del av Fukt- och mögeltalkots tvååriga projekt för ökad trygghet vid bostadsköp har man utarbetat den nya guiden Tunne talosi, turvaa kauppasi ("Känn ditt hus, trygga din affär"). Guiden, som har tagits fram i samarbete med en stor expertgrupp, ger köparen och säljaren grundläggande information om frågor som rör fastighetens skick i samband med en fastighetsaffär. Guiden beskriver också besiktningar som en metod för att undersöka fastighetens skick samt de juridiska aspekterna på fukt- och mögelskador och kvalitetsbrister i fastigheter.

Guiden Tunne talosi, turvaa kauppasi kan hämtas här (på finska).

Pressmeddelande (på finska).

Ytterligare information:

Projektet för ökad trygghet vid bostadsköp:
Tiina Koskinen-Tammi, Asianajotoimisto Alfa Oy
Tfn 050-593 55 45
tiina.koskinen-tammi(at)alfalaw.com

Fukt- och mögeltalkot
Juhani Pirinen, programchef
Tfn 050-572 63 51
juhani.pirinen(at)ymparisto.fi

********

Från fukt- och mögeltvister till tryggare husköp


I Finland pågår hela tiden hundratals sådana rättstvister om bostads- och fastighetsaffärer som grundar sig på fukt- eller mögelskador. Renoveringsbehovet i en byggnad upptäcks ofta efter affären och blir en obehaglig överraskning för både köparen och säljaren. Inom Fukt- och mögeltalkots omfattande tvååriga projekt har man lagt fram en mängd förslag för att förbättra situationen. Det är viktigt att öka affärsparternas vilja, förmåga och möjligheter att bedöma det verkliga skicket på byggnaden som affären gäller samt att i förväg förbereda sig på eventuella problem. Det är också viktigt att utveckla besiktningsverksamheten.

Enligt olika beräkningar har vart fjärde av Finlands över en miljon fristående småhus ett omedelbart renoveringsbehov orsakat av fukt- eller mögelskador eller förebyggande av sådana skador. Ett oväntat renoveringsbehov som upptäcks efter husaffären kan leda till en tvist och en rättslig utredning om ansvaret. Rättstvister om bostads- och fastighetsaffärer är ofta komplicerade, dyra och utdragna. I Finland görs årligen ca 16 000 småhusköp*.

Ett tiotal besiktningsmän och jurister samt centrala branschaktörer har deltagit i det omfattande tvååriga projektet som syftar till att öka tryggheten vid bostadsköp. I slutrapporten presenteras förslag på förbättringar av bl.a. praxis vid bostadsaffärer, besiktningsverksamheten och kraven på besiktningsmännens behörighet. Man föreslår inte att det ska vara obligatoriskt att bedöma skicket på en byggnad, men en undersökning av objektets verkliga skick före affären anses vara en viktig metod för att förebygga tvister.

*****

Viktiga förslag för att öka tryggheten vid bostadsköp:

 • En fungerande besiktningsverksamhet för bostadsfastigheter.
 • För besiktningsbranschen måste man ta fram gemensamma behörighetskrav, ett utbildningssystem samt register över behöriga aktörer och de bedömningar av skicket som gjorts för respektive fastighet.
 • Besiktningsinnehållet samt metoderna och rapporteringen ska förenhetligas till en ny form av bedömning av bostadens skick. Bedömningen av bostadens skick innefattar en sensorisk analys av byggnaden och mer ingående undersökningar av dess skick.
 • Som en obligatorisk del av bedömningen ska det ingå ett tillfälle där man muntligt går igenom observationerna med fastighetsägaren och en eventuell spekulant.
 • När det gäller dem som bedömer byggnadens skick ska behörigheten, uppgifterna och ansvaret gentemot affärsparterna regleras i lag.
God praxis vid bostadsaffärer
 • Fastighetsmäklaren ska uppmuntra undersökning av köpeobjektet så att bostadens skick och riskerna med den klargörs före köpet.
 • Mäklaren ska granska rapporten från bedömningen av skicket och se till att parterna har läst den.
 • Affärsparterna ska ges tillräckligt med tid att läsa rapporten och överväga affären och dess villkor, i synnerhet fastighetens pris, utifrån fastighetens skick.
 • De viktigaste observationerna i bedömningsrapporten och eventuell ansvarsfördelning beträffande dem ska nedtecknas i köpebrevet.

Nödvändiga ändringar i författningarna

 • Lag om besiktningsmän (JM och ANM).
 • Behörighetskrav för dem som undersöker fuktskador och andra problem med inomhusluften läggs till i byggbestämmelsesamlingen (MM).
 • Ändringar i jordabalken (JM) som underlättar parternas överenskommelse om ansvarsfördelningen vid fastighetsaffärer och som kräver att säljaren undersöker bostadens skick före affären.

Projektets slutrapport jämte bilagor finns att läsa här (på finska).

Projektets pressmeddelande 13.2.2013 (på finska).

Ytterligare information:

Projektet för ökad trygghet vid bostadsköp:
Tiina Koskinen-Tammi, Asianajotoimisto Alfa Oy
Tfn 050-593 55 45
tiina.koskinen-tammi(at)alfalaw.com

Fukt- och mögeltalkot:
Juhani Pirinen, programchef
Tfn 050-572 63 51
juhani.pirinen(at)ymparisto.fi

* Köpeskillingsstatistik över fastigheter 2011, Lantmäteriverket

********

Projektet för trygghet vid bostadsköp vill nå fastighetsförmedlings-, finansierings- och försäkringssektorn


Projektet som syftar till att förbättra tryggheten vid bostadsaffärer utvidgas. I det första skedet kartlades möjligheterna till förbättring av konditionsgranskningarna och lagstiftningen, nu vill man också få till stånd ett samarbete med fastighetsförmedlings-, finansierings- och försäkringssektorn.

Projektet för att förbättra tryggheten vid bostadsköp inleddes i början av 2011. Målsättningen är att förbättra både säljarens och köparens ställning i fastighets- och bostadsaffärer. I Finland pågår hela tiden hundratals dyra och besvärliga rättstvister som har sin grund i en fukt- eller mögelskadad byggnad, och därför har projektet särskild betydelse i Fukt- och mögeltalkot.

I projektets första skede kartlades behovet av att utveckla lagstiftningen och förbättra (konditionsgranskningarna) husbesiktningar. En mellanrapport med utvecklingsförslag presenterades för Fukt- och mögeltalkots aktörer och massmedierna i Tammerfors i slutet av september. Projektet fortsätter och utvidgas och nu vill man även involvera fastighetsförmedlings- , finansierings- och försäkringsbranschen.

"Den här sektorn kunde bidra mycket till att öka tryggheten vid bostads- och fastighetsköp när det gäller frågor kring fukt- och mögelskador. Vi tror att det också ligger i deras intresse. Vår strävan är att de olika branschernas centralorganisationer ska gå med i projektet så att budet når så många av deras medlemmar som möjligt", säger Tiina Koskinen-Tammi som är projektansvarig.

Fastighetsförmedlingsbranschens organisationer Finlands fastighetsmäklareförbund rf och centralförbundet för fastighetsmäklarbranschen KVKL har redan visat intresse för Fukt- och mögeltalkot och man skapar som bäst de första samarbetsmodellerna. Härnäst ska representanterna för projektgruppen träffa Finansbranschens centralförbund och på så sätt hoppas man nå bank- och försäkringssektorn. Projektarbetsgruppen ser många möjligheter i samarbetet.

"I de flesta nordiska länder är försäkringar för bostadsköp och dolda fel redan vardagsmat och försäkringspraxisen är betydligt mer utvecklad än hos oss. Vi kunde också ha nytta av en dylik försäkringsmodell som är kopplad till fastighetsförsäkringen. Dessutom vore det viktigt att förbättra fastighetsförmedlarnas kunnande i fukt- och mögelfrågor, eftersom de träffar parterna i en bostadsaffär och fungerar som experter i försäljningssituationen. Vi tror att bankerna kunde ha ett speciellt stort intresse för fukt- och mögelskadefrågor eftersom de står som finansiärer för de bostäder och fastigheter som säljs", fortsätter Koskinen-Tammi.

Tilläggsuppgifter:

Tiina Koskinen-Tammi, Asianajotoimisto Alfa Oy
Tel. +358 50 593 5545

Leena Laurila, Asianajotoimisto Alfa Oy
leena.laurila(at)alfalaw.com

Antero Pentikäinen, Muoto Oy
Tel. +358 400 625 711
antero.pentikainen(at)gmail.com

********

Fukt- och mögeltalkot utredde praxis i nordisk bostadshandel


I en utredning gjord av Raksystems Anticimex Insinööritoimisto Oy på beställning av Fukt- och mögeltalkot undersöktes bostads- och bostadsfastighetsbeståndet i Norden och den därmed anslutna handeln. Säljarens och köparens skyldigheter är i stor utsträckning likadana i de olika länderna, men det finns klara skillnader i de redskap som är tillgängliga för att trygga handeln, till exempel när det gäller konditionsundersökningarna och försäkringarna. Utgående från utredningen finns den tryggaste bostadshandeln i Danmark.

I utredningen som gjordes som en del av Fukt- och mögeltalkot -programmet bedömdes lagstiftningen som gäller bostadshandeln, frågor om ansvar samt konditionskartläggningar och försäkringar som erbjuds kontrahenterna i samband med handeln i Finland, Sverige, Norge och Danmark*.

I varje land som var med i utredningen finns cirka 1-1,5 miljoner enskilda småhus. I Finland är handeln med småhus klart mindre än i de andra länderna i genomsnitt. Mest småhus såldes i Sverige, där över 57 000 bostadsfastigheter bytte ägare inom ett år. Under samma tid bytte endast 15 000 små bostadshus ägare i Finland.

Det visade sig att Danmark är det enda landet där innehållet i konditionsundersökningarna som görs i samband med fastighetsköpet, utbildningen och övervakningen av personer som gör undersökningarna samt innehållet i undersökningsrapporten regleras med förordningar. Varken i Finland, Sverige eller Norge finns reglering på motsvarande nivå. Med bostads- och fastighetshandelns försäkringar försöker man å sin sida trygga köparens eller säljarens ställning, ifall det framkommer skador som inte var kända när köpet slogs fast. Utbudet av försäkringar, deras innehåll och priser avviker från varandra i de olika länderna.

I de andra länderna i utredningen hör försäkringar i bostads- eller fastighetshandeln redan till vardagen. I Sverige finns tre slag av försäkringar, i Norge kan säljaren ta en10-årig ägarbytesförsäkring i samband med försäljningen av sin fastighet och den andra kontrahenten skyddas av bostadsköparens försäkring. I Danmark skyddas säljaren och köparen av en ägarbytesförsäkring som täcker dolda fel och brister och som beviljas utgående från en konditionsundersökningsrapport. Försäkringen har definierats i bestämmelserna på ett sätt som gör det lönsamt att ta den i alla situationer.

* Undersökningen som Fukt- och mögeltalkot lät göra utarbetades hösten 2009 av en arbetsgrupp i Raksystems Anticimex Insinööritoimisto Oy. Sveriges andel samlades av Per Bergström Anticimex Ab, Norges av Roy Nilsen Anticimex A/S och Danmarks av SabroeMarketing.

Tilläggsuppgifter:

Marko Malmivaara, VD
Raksystems Anticimex
Tel. 0400 464 934
marko.malmivaara(at)racx.fi

********

Utredning om bostadshandelns fallgropar


I Finland pågår hela tiden hundratals tvister i bostads- och fastighetsaffärerna som härstammar från en fukt- eller mögelskada. I alltför många bostadsköp kommer reparationsbehovet fram som en obehaglig överraskning efter köpet och följderna är ofta tunga och svåra för köpets båda kontrahenter. Bristerna på skydd i bostadshandeln berör direktast och svårast den vanliga konsumenten och därför har ärendet en särskild vikt i Fukt- och mögeltalkot.

Fukt- och mögeltalkot försöker öka tryggheten i bostadshandeln både för köparen och säljaren. Talkots uppgift är att förbättra konsumenternas möjligheter att bedöma riskerna för fuktskador i anslutning till den bostad, fastighet eller det huspaket som är till salu och att vara beredd på skadorna samt att finna sätt att skydda köpet för eventuella dolda fel.

Tilläggsuppgifter:

Tiina Koskinen-Tammi, Asianajotoimisto Alfa Oy
Tel. +358 50 593 5545

Leena Laurila, Asianajotoimisto Alfa Oy
leena.laurila(at)alfalaw.com

Antero Pentikäinen, Muoto Oy
Tel. +358 400 625 711
antero.pentikainen(at)gmail.com

********

Riskerna i fastighets- och bostadshandeln ska tas fram


I Fukt- och mögeltalkot påbörjas ett omfattande utrednings- och utvecklingsprojekt som biter sig fast i bostads- och fastighetshandelns problem i Finland. I projektet utreds hur man hamnar in i en konfliktsituation; problemen i kontrahenternas rättsskydd, i hur konditionsundersökningen beaktas samt i fördelningen av ansvaret för fel. Efter detta försöker man förebygga konflikter genom att ta in nya redskap i fastighets- och bostadshandeln samt genom att bättre än idag ta fram riskerna med bostadsköp.

För projektets juridiska utredningsarbete ansvarar advokat, juris doktor och vicehäradshövding Tiina Koskinen-Tammi från Asianajotoimisto Alfa Oy. För den del i projektet som gäller konditionsundersökningar ansvarar byggnadsingenjör Antero Pentikäinen från Muoto Oy.

Också detta projekt i Fukt- och mögeltalkot är öppet för allmänheten och experter i branschen. Avsikten är att samla täckande information om de orsaker och situationer i vilka det går fel i bostads- och fastighetshandeln på grund av fukt- och mögelskador. Projektets arbetsgrupp hoppas få aktiv respons i ämnet gärna per e-post, se kontaktuppgifterna nedan.

Tilläggsuppgifter:

Tiina Koskinen-Tammi, Asianajotoimisto Alfa Oy
Tel. +358 50 593 5545

Leena Laurila, Asianajotoimisto Alfa Oy
leena.laurila(at)alfalaw.com

Antero Pentikäinen, Muoto Oy
Tel. +358 400 625 711
antero.pentikainen(at)gmail.com

_________________________________________________

Bostadshandel och rådgivning


I Finland pågår hela tiden hundratals tvister i bostads- och fastighetsaffärerna som härstammar från en fukt- eller mögelskada. Fukt- och mögeltalkot försöker öka tryggheten i bostadshandeln både för köparen och säljaren. Viktiga redskap i detta är försäkringspraxis, konditionsundersökningar och framför allt en förbättring av know-how hos transaktionens kontrahenter. I talkot har också gjorts en jämförande utredning om praxis i bostadsaffärer i Norden och en motsvarande kartläggning som omfattar hela Europa planeras.

Det finns mycket information till hands i Finland om fukt-, mögel- och andra problem med inomhusluften. Denna information är dock spridd och ofta svårtolkad eller till och med motstridig. Talkot försöker förbättra både privata och professionella fastighetsägares kunskaper och kunnande om fukt- och mögelskador. Utbudet av tillförlitlig information via internet och medborgarorganisationernas rådgivnings- och stödservice ökas. Bland annat planeras en omfattande, lättanvänd och funktionell medborgarwebbplats.

Tilläggsuppgifter:

Tiina Koskinen-Tammi, Asianajotoimisto Alfa Oy
Tel. +358 50 593 5545

Leena Laurila, Asianajotoimisto Alfa Oy
leena.laurila(at)alfalaw.com

Antero Pentikäinen, Muoto Oy
Tel. +358 400 625 711
antero.pentikainen(at)gmail.com