Statens fastigheter

Kuva: YHA Kuvapankki / Raili Malinen

Fuktsensorer som integreras i konstruktionerna testas av Senatfastigheter

Senatfastigheter är med i VTT:s och Aalto-universitetets RAILO-projekt. Inom projektet utvecklas, tillverkas och testas fuktsensorer som integreras i byggnadernas konstruktioner. Som ett samarbete mellan Fukt- och mögeltalkot och Senatfastigheter har man fått fram objekt där sensorerna kan testas.

De problem som fukt orsakar uppstår oftast under en längre tid och är gömda inne i konstruktionerna, vilket gör att de är svåra att upptäcka och att reagera på. Därför är det viktigt att man regelbundet under hela byggnadens livstid kan kontrollera konstruktionernas skick och framför allt den relativa fuktigheten. Även kontroller under en kortare tidsperiod kan vara till nytta, till exempel när man följer upp kvaliteten på ombyggnadsarbeten. Man har nytta av att följa med fuktigheten redan under byggskedet, eftersom man då kan övervaka hur konstruktionerna torkar. När fuktskador upptäcks i tid blir de skador de orsakar och de kostnader de medför märkbart mindre.

"Den bästa effekten av sensorerna är att de skulle hindra att man har för bråttom på byggarbetsplatserna, eftersom entreprenören skulle vara tvungen att se till att konstruktionerna är tillräckligt torra innan följande arbetsfas inleds. Det skulle inte heller vara nödvändigt att göra skilda fuktmätningar i konstruktionerna i samband med ytbehandlingen, eftersom uppdaterad information om torkningsprocessen hela tiden finns att tillgå. Den som beställt byggnaden skulle samtidigt få dokument på torkningsfasen och på huruvida den genomförts korrekt, och ifall en eventuell fuktskada senare uppstår skulle man genast kunna avgöra om den härstammar från byggtiden", säger Fukt- och mögeltalkots programchef Juhani Pirinen när han berättar vilken nytta metoden medför.

Sensormodulen, som går att avläsa trådlöst inne i konstruktionerna, är den ideala metoden att övervaka och mäta temperatur och relativ fukt. Målet med projektet Pålitlighet hos fjärravlästa fuktighetssensorer som integreras i byggnader (RAILO) är att utveckla, tillverka och testa ett trådlöst automodulsystem. VTT och Aalto-universitetet är forskningsparter i projektet, som finansieras av Tekes. Därtill deltar ett flertal företag samt bland annat Esbo och Helsingfors stad.

Vid Senatfastigheter testas sensorerna i två fastigheter: statens ämbetshus i Åbo samt polishuset i Tavastehus. Ämbetshuset är ett ombyggnadsprojekt och polishuset i Tavastehus håller man som bäst på att bygga. I objekten testas både så kallade passiva sensorer, som man avläser skilt och aktiva sensorer, som själva sänder information.

Tilläggsuppgifter

Jukka Riikonen, Senatfastigheter
jukka.riikonen(at)senaatti.fi
t. +358 400 137 554

*******

Stanens fastigheter


I Finland har innehavet av statens offentliga byggnader koncentrerats till affärsverket Senatfastigheter, som äger inemot 12 000 offentliga byggnader. Dessa fastigheter har likadana problem med inomhusluft, fukt och mögel som fastigheter ägda av andra.

Fukt- och mögeltalkot vill säkra att man efter talkot förhåller sig seriöst till problemen med inomhusluften i statens fastigheter och att de löses snabbt. Statens fastigheter ska stå som exempel för andra fastighetsägare. Målet är att alla statens fastigheter undergår regelbundna konditionsundersökningar och att anvisningar ges om fastighetsunderhåll. Senatfastigheter har redan skapat verksamhetsmodeller, anvisningar och redskap för utredningar om problemen med inomhusluften, hanteringen av informationen om reparationer och uppföljningen av hur reparationerna lyckas. Verksamhetsmodeller som visat sig vara fungerande utgående från Senatfastigheters erfarenheter tillämpas på andra statens fastigheter och utgör stöd för kommunerna.

Tilläggsuppgifter

Jukka Riikonen, Senatfastigheter
jukka.riikonen(at)senaatti.fi
t. +358 400 137 554