Talkoinformation

 

Problem orsakade av fukt och mögel förekommer i Finlands hela byggnadsbestånd. Uppskattningsvis varannan byggnad har spår av för mycket fukt och i 15-20 procent av byggnaderna hotar möglet hälsan för dem som använder byggnaderna. Dagligen utsätts 600 000 - 800 000 finländare för orenheter från mögelskadorna och problemen medför kostnader på hundratals miljoner euro årligen. Bakom problemen finns många orsaker, såsom klimatförhållanden, kvaliteten på byggandet, användningen och underhållet av fastigheterna, planerings- och konstruktionsfel osv. Motsvarande problem förekommer också i många andra länders byggnadsbestånd.

I Finland har man med kraft gripit tag i situationen då statsrådet den 24 februari 2009 beslutade att sätta igång åtgärdsprogrammet Fukt- och mögeltalko. Det är ett femårigt verksamhetsprogram med syfte är att inleda en totalrenovering av byggnadsbeståndet i Finland genom att börja med fukt- och mögelskadorna. Med talkot förmedlas ny kunskap, färdigheter och redskap för byggnadernas hela livscykel. Dessutom påverkas attityderna på ett genomgripande sätt.

Fukt- och mögeltalkot leds från miljöministeriet och en styrgrupp som är tväradministrativ och inbegriper hela samhället har tillstatts. I styrgruppen finns representanter för social- och hälsovårdsministeriet (SHM), undervisnings- och kulturministeriet (UKM), Institutet för hälsa och välfärd (THL), Arbetshälsoinstitutet (TTL), Senatfastigheter, Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto (RAKLI), Rakennusteollisuus (RT), Finlands kommunförbund och Itä-Suomen yliopisto. Programchef för talkot är TkD Juhani Pirinen som också ansvarar för det praktiska genomförandet.

Fukt- och mögeltalkot genomförs i nära samarbete med andra ministerier och andra aktörer i statsförvaltningen, kommunsektorn, organisationer och företagsvärlden. Ett vidsträckt nätverk av finska experter deltar i talkot.

Åtgärdsprogrammet innehåller sju sektorer: ny- och reparationsbyggande, reparation av fukt- och mögelskador, utbildning, kompetenshöjning och forskning, bostadshandel och rådgivning, statens fastigheter och arbetsplatser, statens stödsystem samt kommunikation. Under sektorerna genomförs ett flertal projekt och projekthelheter.