Talkootiedot

 

Kosteus- ja hometalkoot oli valtakunnallinen, seitsemänvuotinen toimintaohjelma, jonka tehtävänä oli saattaa alkuun suomalaisen rakennuskannan tervehdyttäminen kosteus- ja homevaurioista. Talkoiden avulla tuotettiin uutta tietoa, taitoa ja työkaluja eri toimijoiden käyttöön ja rakennusten koko elinkaareen sekä vaikutettiin laajasti asenteisiin. Talkoot ohjelmana päättyi vuoden 2015 loppuun.

Taustaa

Valtioneuvosto päätti 24.2.2009 käynnistää Kosteus- ja hometalkoot -toimenpideohjelman. Valtioneuvosto teki myös asiaan liittyvän periaatepäätöksen 12.5.2010. Kosteus- ja hometalkoita johdetttiin ympäristöministeriöstä, mutta talkoita tehtiin läheisessä yhteistyössä mm. muiden ministeriöiden ja valtionhallinnon toimijoiden sekä kuntasektorin ja yritysmaailman kanssa.

Talkoiden ohjelmapäällikkönä toimi vuosina 2010-2014 TkT Juhani Pirinen, jonka tukena vuosina 2010 - 2013 toimi poikkihallinnollinen ja yhteiskunnallisesti laaja-alainen ohjausryhmä. Talkoiden saatua lisämäärärahaa vuodelle 2014, perustettiin talkoiden tueksi toimintaryhmä aikajaksolle 2014 - 2015, jossa edustettuina olivat sosiaali- ja terveysministeriö (STM), opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM), valtiovarainministeriö (VM), ympäristöministeriö (YM), Työterveyslaitos (TTL), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Senaatti-kiinteistöt, Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto (RAKLI), Rakennusteollisuus (RT), Kuntaliitto, Kiinteistöliitto, Rakennusmestarit ja –insinöörit AMK RKL, Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL, Rakennustarkastusyhdistys RTY, Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL sekä Suomen Arkkitehtiliitto SAFA. Toimintaryhmän puheenjohtajana toimi rakennusneuvos Teppo Lehtinen ja sihteerinä suunnittelija Karoliina Viitamäki. Ohjelmapäällikkönä ajanjaksolla 1.5.2015 - 31.12.2015 toimi Katja Outinen.

Kosteus- ja hometalkoille laadittiin toimenpidesuunnitelma, jota toteutettiin yhdessä rakennus- ja kiinteistöalan, sosiaali- ja terveysalan sekä koulutus- ja tutkimussektoreilla toimivien tahojen kanssa.

Toimenpideohjelma sisälsi kaikkiaan seitsemän toiminta-aluetta. Niiden alla on toteutettiin lukuisia hankkeita sekä hankekokonaisuuksia. Toiminta-alueita olivat uudis- ja korjausrakentaminen, kosteus- ja homevauriokorjaaminen, koulutus, pätevöityminen ja tutkimus, asuntokauppa ja neuvonta, valtion kiinteistöt ja työpaikat, valtion tukijärjestelmät sekä viestintä.

Ohessa talkoiden vuosiraportti 2014, toimenpideohjelma, Valtioneuvoston 12.5.2010 tekemä periaatepäätös sekä siihen liittyvä muistio.